منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهداشت محیط بیمارستان

مدیریت و دفع پسماندهای بیمارستانی

تعریف پسماند پزشکی هـر ماده ی زائد جامدی که در هنگام تشخیص بیماری، ایمن سازی بدن انسان و حیوانات و در تحقیقات مربوط بـه آنـهـا یا در هنگام تهیه و…

واحد لندری یا رختشویخانه

محلی اسـت کـه تمام امـورات مربوط به تفکیک، شستشو، لکه گیری، گندزدایی، اتوکشی و بسته بندی البسه و ملحفه بیماران در آن انجام می شود. همچنین درب تحویل گرفتن و…

روش های کالیبراسیون دستگاه های استریل کننده

کالیبراسیون بـه منظور تعیین صحت عملکرد دستگاه اتـوکلاو بـه وسیله نـشـانـگـر هـا (اندیکاتورها) سنجش می شود و روش های سنجش عبارتند از: سنسورهای نمایش عملکرد نصب شده برروی دستگاه ها…

کمیته کنترل عفونت

کمیته ای است که بـه منظور ایجاد هماهنگی و هدایت کمیته های کنترل عفونت بیمارستانی و ارزیابی فعالیتها و عملکرد آنـان در اجـرای برنامه های کنترل عفونت بیمارستانی و بـه…

وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان

بهداشت محیط بیمارستان بهداشت محیط بیمارستان شـامـل کلیه اقداماتی است کـه از انتقال عـوامـل بیماری زای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. در این راستا عوامل…

مخاطرات بهداشتی پسماندهای بیمارستانی

خطرات بهداشتی مربوط به پسماندهای پزشکی می تواند به ۵ دسته تقسیم شوند: خطرات زخم و آسیب – پسماندهای دسته ۱ و ۲ خطر عفونت – پسماندهای دسته ۱ و…

مدیریت پاشش جیوه در بیمارستان

مقدمه جیوه یک فلز سنگین می باشد که در دما و فشار اتاق بصورت مایع است.چگالی آن خیلی بالاست. (یک لیتر جیوه ۵٫۱۳ کیلوگرم وزن دارد)، بسرعت بخار می شود…