منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازرسی بهداشت محیط

مستند بازرسان بهداشت – قسمت هفتم

بازرسان بهداشت – قسمت هفتم – هر هفته بیست هزار نفر از بریتانیایی ها در اثر مصرف مواد غذایی آلوده مسموم می شوند. مت اولرایت و کریس هولینز یک برنامه…

مستند بازرسان بهداشت – قسمت ششم

بازرسان بهداشت – قسمت ششم – هر هفته بیست هزار نفر از بریتانیایی ها در اثر مصرف مواد غذایی آلوده مسموم می شوند. مت اولرایت و کریس هولینز یک برنامه…

مستند بازرسان بهداشت – قسمت پنجم

بازرسان بهداشت – قسمت پنجم – هر هفته بیست هزار نفر از بریتانیایی ها در اثر مصرف مواد غذایی آلوده مسموم می شوند. مت اولرایت و کریس هولینز یک برنامه…

مستند بازرسان بهداشت – قسمت چهارم

بازرسان بهداشت – قسمت چهارم – هر هفته بیست هزار نفر از بریتانیایی ها در اثر مصرف مواد غذایی آلوده مسموم می شوند. مت اولرایت و کریس هولینز یک برنامه…

آموزشگاه های بهداشت اصناف

بـدون شک افزایش میزان سطح آگاهی های بهداشتی دست اندرکاران تهیه، تولید، توزیع و عـرضـه مـواد غذایی و شاغلین امـاکـن عمومی، می توانند اثـر مستقیم در ارتقـاء سطح ایمنی مـواد…

تاریخچه قانون ماده ۱۳

در کشور مـا تـا سـال ۱۳۳۴ قانون مشخص و مدونی برای اقدامات نظارتی بر کیفیت بهداشتی مواد غذایی و رعایت مقررات بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز مرتبط بـا مواد…

برخی از تعاریف در مراکز بهداشتی

ستاد مرکز بهداشت کلیه آمـارهای مربوط به بهداشت محیط پس از تأیید توسط کارشناس بهداشت استان، بایستی به تفکیک فرم های آماری و بـه ترتیب زمـان جمع بندی در زونکن…

کلر سنجی

یکی از وظایف کارشناس بهداشت محیط در مراکـز بهداشتی درمانی، کلر سنجی و PH سنجی آب شرب به صورت روزانه می باشد. این سنجش ها توسط کیت های کـلـر سنجی…