منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمیته کنترل عفونت

کمیته ای است که بـه منظور ایجاد هماهنگی و هدایت کمیته های کنترل عفونت بیمارستانی و ارزیابی فعالیتها و عملکرد آنـان در اجـرای برنامه های کنترل عفونت بیمارستانی و بـه منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای کیفیت برنامه های کنترل عفونت فعالیت دارد. ایـن کمیته از مهمترین کمیته هـای بیمارستانی به شمار می رود و بایستی در همه بیمارستان ها تشکیل گردد و قابل ادغام در کمیته اصلی یا سایر کمیته ها نمی باشد.

اعضای تشکیل دهنده این کمیته

 • یک نفر متخصص عفونی – در مواردی که این تخصص در دسترس نیست، یک نفر متخصص داخلی
 • دو نفر از رؤسای بخش های بیمارستانی
 • سرپرستار بخش عفونی یا داخلی
 • سرپرستار بخش جراحی
 • یکی از سرپرستاران بخش های کودکان یا زنان و زایمان
 • رئیس یا یک نفر متخصص آزمایشگاه بالینی
 • کارشناس بهداشت محیط
 • نماینده واحد خدمات
 • نماینده رئیس بیمارستان
 • مسئول واحد لندری
 • کارپرداز یا مسئول تدارکات بیمارستان

اهداف و وظایف این کمیته

 • نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان
 • نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان
 • بـررسـی عفونت های بیمارستانی بـه صـورت روتین شـامـل کنترل بـخـش ها، آزمایشگاه ها، بانک خـون، اتاق عمل و سایر محیط های درمانی
 • تضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی محیط های بیمارستانی طبق استانداردهای موجود – اشعه گذاری و سترون کردن اتاق های عمل و بخش های ایزوله و سایر اماکن مورد نیاز
 • بررسی صحیح انـجـام شـدن روش های استریلیزاسیون و آمـاده نمودن پک ها (بسته بندی ست های اتاق عمل و…) توسط واحد CSR، تضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی وسایل بیماران طبق استانداردهای موجود
 • نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسایل آلوده بیماران در موارد لزوم
 • نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها
 • انجام کشت های ادواری از محیط، البسه و وسایل بیماران و…
 • نظارت و پیگیری نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
 • تشخیص وضعیت عفونت های بیمارستانی، بررسی مستمر میکروارگانیسم هـای موجود و بررسی حساسیت و مقاومت ایـن میکروارگانیسم های موجود و بررسی حساسیت و مقاومت ایـن میکروارگانیسم ها در مقابل دارو های آنتی میکروبیال ایجـاد تدابیر لازم جهت عدم گسترش عفونت بیمارستانی – بویژه استفاده نابجا از داروهای آنتی میکروبیال
 • آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران، پرسنل و کارکنان
 • انجام واکسیناسیون های ضروری برای کلیه پرسنل
 • آموزش نـحـوه تمـاس و حفاظت در مقابل ابتلا بـه بیماری هـای مسری بـویـژه ویـروس ها وتأمین وسایل محافظتی مورد نیاز و نظارت بر استفاده الزامی از این وسایل
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات مـربـوط بـه نگهداری، شستشو، ذخیره سـازی و تـوزیـع صحیح و بهداشتی پارچه، ملحفه، البسه و…
 • نظارت بر تفکیک اشیای پارچه ای عفونی از غیر عفونی
 • نظارت بر خرید، دوخت، نگهداری، تعویض و جایگزینی به موقع و مستمر پارچه، ملحفه، البسه و…
 • نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجـاز از مـواد مجـاز ضـد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزش های لازم به ایشان
 • نظارت بـر نحـوه استفاده صحیح از ماشین های موجود در واحد لندری (رختشویخانه) و روش نگهداری از این ماشین ها
 • درج دستورالعمل های لازم بـه صـورت خوانا، ارائـه آموزش های موردنیاز به پرسنل مسئول این دستگاه ها
 • مراقبت و تضمین اجـرای ضـوابـط ایمنی پرسنل بـر سایرین در واحـد فوق و انجام معاینات فصلی پرسنل لندری در خیاط خانه و تهیه کارت بهداشتی برای ایشان
 • جلسات کمیته باید حداقل هرماه یکبار تشکیل گردیده و صـورت جلسات از طریق ریـاسـت بیمارستان بـه معاونت امور درمان و داروی دانشگاه مربوطه ارسال گـردد. بدیهی اسـت در دانشگاه ضمن بـررسـی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش، مشتمل بـر نظریه معاونت امور و دارو بـایـد در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزیابی از آن استفاده گردد. صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و بـه عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.
این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *