منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان
مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ماده ۳۱ – تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال باتوجه به حجم تولید غیرمجاز.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.

چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:

مرتبه اول: تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال باتوجه به حجم تولید.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه.

ماده ۳۲ – تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد. در صورت تخلف:

مرتبه اول: تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه چهارم: تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماده ۳۳ – حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای دفعه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه چهارم: تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.

ماده ۳۴ – کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعات بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الحاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده . متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

ماده ۳۵ – تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت می باشند. تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت براساس کاهش مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

الف- گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه اول: جریمه نقدی تا مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

ب- گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه اول: جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از مبلغده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

ج- گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال.

مرتبه اول: جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

د- گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال.

مرتبه اول: جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت از مواد غیرمجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان آور بودن، معدوم نمودن کالا.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یکسال.

ماده ۳۶ – شرکتهای پخش، فروشگاهی، سوپرمارکت ها، تعاونی و سایر اماکن که حق توزیع یا فروش کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و با مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزکی باشند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

الف- شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ

مرتبه اول: اخطار و ضبط کالا به نفع دولت

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال باتوجه به حجم کالا.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیرعامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.

ب- فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و سایر اماکن:

مرتبه اول: اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.

– درصورت تکرار، تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده ۳۷ – فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، تعاونی ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده ۳۸ – سازمان ها و شرکت های وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

الف- وارد کنندگان:

مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال.

مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.

ب- تولید کنندگان

مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.

مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال.

ماده ۳۹ – متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند. متخلفین از این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشت به مجازاتهای زیر محکوم می شوند.

مرتبه اول: جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنج هزار ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از چهار تا دویست هزار ریال.

مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.

تبصره: درصورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر با لغو پروانه کسب متصدی یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.

ماده ۴۰ – در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد، برحسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:

مرتبه اول: اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.

مرتبه سوم: تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.

مرتبه چهارم: زندان از یک تا شش ماه.

ماده ۴۱ – گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیرعامل سازمانهای منطقه ای بهداشت درمان تعیین می شوند، تهیه می گردد.

ماده ۴۲ – کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

ماده ۴۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام نماید.

ماده ۴۴ – اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *