منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع فرم های بهداشت محیطی در مراکز بهداشتی

فرم شماره ۱ – پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه

در صورتی که متصدی در اجرای یکی از بند هـای مـاده ۱۳ کوتاهی نماید باید طبق قانون برخـورد شود. در مرحله اول پس از مهلت داده شده، فرم شماره ۱ پر می شود که به پیوست ۴ برگ است که یک بـرگ آن به متصدی، یک برگ آن به مرکز بهداشت شهرستان و یک برگ آن به دادگاه تحویل داده می شود و بـرگ چهارم در مرکز بهداشت در پرونده وی بایگانی می گردد.

فرم شماره ۲ – معرفی متخلف

این فرم به همراه فرم شماره ۱ پر می شود. پیوست این فرم، فرم مـاده ۱۳ می بـاشـد کـه دارای ضـربـدر در مقابل تخلفات و نواقصات بهداشتی محل کسب مورد نظر است، کـه دادگاه طبق نواقصات و قوانین مصوب، اقدامات لازم را انجام می دهد. البته در این مرحله به متصدی مهلت قانونی (۱۵ تا ۶۰ روز) داده می شـود تـا نواقصـات خود را رفع نماید.

فرم شماره ۳ – پیشنهاد تعطیل

پس از اتمام مهلت داده شده بـه متصدی، اگـر چنانچه طـی بـازدیـد از محل کسب وی، نواقصات بهداشتی دوبـاره مشاهده گردد، متصدی مجدداً بـه دادگاه معرفی می شـود. اگـر متصدی اقـدام به رفع نواقصات کند، می بایست در یکی از اسناد رسمی شهرستان تعهد کتبی دهـد و ذکر نماید در صورتی کـه مجدداً نواقصات خود را برطرف ننماید، مرکز بهداشت می تواند طبق قانون با وی برخورد نماید.

فرم شماره ۴ – معرفی مجدد متخلف به دادگاه

در صورتی که پس از اتمام مهلت داده شده، مـحـل مـورد نظر دارای نواقص بهداشتی باشد، بازرس بهداشت محیط مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محیط شهرستان گـزارش نماید و مسئول مذکور پـس از رسیدگی و تأیید گزارش، بـه بازرس بهداشت محیط اعلام می نماید کـه علاوه بـر معرفی متخلف بـه دادگاه، محل تعیین شده را بـا دستور کتبی و صدور اخطار ۴۸ – ۲۴ ساعت موقتاً برای مدت یک هفته تعطیل نماید.

فرم شماره ۵ – اخطار تعطیل

تعطیل موقت محل با لاک و مهر و یا مهر و موم، کلیه درها و راه های نفوذ و نقاط حساس مانند شیرهای آب و گاز و کنتور برق و امثال آنها بسته می شـود و تنظیم صـورت مجلس انـجـام و با نصب اطلاعیه، علت تعطیلی یـا توقف فعالیت صنف اعـلام می شـود. مسئولیت نگهداری از پلمپ و اطلاعیه علت تعطیلی یـا توقف بـه عهده صـاحـب یـا مؤسسه تعطیل شده می باشد.

فرم شماره ۶ – اعلام تعطیل محل

بعد از اتمام مهلت داده شـده در اخطار تعطیل،گروه تعطیل (شامل نماینده ستاد، بازرس بهداشت محیط محل و در صورت نیاز نیروی انتظامی و مأمور اماکن) بـه محل مراجعه کـرده و با رعایت قوانین و مقررات، اقدام به پلمپ محل می نمایند.

فرم شماره ۷ – صورت مجلس تعطیل

پس از تمام شدن مدت تعیین شده برای تعطیلی موقت محل، متصدی ضمن سپردن تعهد قابل قبول ضامن اجرای قانون بـه مسئول بهداشت، تقاضای بازگشایی مـحـل تعطیل شـده را می نماید. مسئول بهداشت محیط در صـورت پذیرفتن تقاضا و تعهد متقاضی، محل تعطیل شـده را صـرفـاً بـرای رفـع نـواقـص بهداشتی بـا دستور کتبی، موقتاً بازگشایی برای رفع نواقص صادر می نماید و امکنه را جهت رفع نواقص بهداشتی در مهلتی کوتاه در اختیار متصدی قرار می دهد. در طی این مدت متصدی اجازه بهره برداری از محل را ندارد.

فرم شماره ۸ – صورت مجلس فک پلمپ

بعد از تعطیل شـدن مـحـل و مراجعه متصدی جهت رفـع نواقصات، از او تعهد کتبی گرفته می شـود و همـراه بـا نمایندگـان بهداشت محیط جهت رفـع پلمپ اقـدام می نمایند. همچنین متصدی در زمـان رفـع نـواقـصـات حـق بهره برداری از محل را ندارد.

فرم شماره ۹ – اعلام فک پلمپ

متصدی پس از رفع نواقص بهداشتی، تقاضای بهره بـرداری از محل را به مسئول بهداشت محیط شهرستان تسلیم و مسئول مذکور موظف است مأمور نظارت را ظرف مدت دو روز اداری جهت بازرسی بهداشتی اعزام نماید.

فرم شماره ۱۰ – اعلام رفع نواقص

بازرس بهداشت محیط موظف است پـس از بازرسی از امکنه مربوطه، چنانچه اگـر مـشـاهـده کند کـه کلیه نواقص بهداشتی برطرف شده است، مراتب را کتباً بـه مسئول بهداشت محیط شهرستان گزارش و مسئول مذکور در صورت تأیید کردن گزارش، به بازرس بهداشت محیط محل اعلام می نماید که متصدی اجازه بهره برداری از محل را دارد.

فرم شماره ۱۱ – صلاحیت بهداشتی

در صورتی کـه متصدی اقـدام بـه اخـذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نماید، نامه اتحادیه توسط متصدی به مرکز بهداشت محل تحویل داده می شود. قبل از بازدید، متصدی می بایست مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال بـه حساب خزانه داری دانشگاه واریز نماید و فیش آن را به مرکز بهداشت تحویل دهد. سپس بازرس بهداشت محیط از مـحـل کسب طبق آیین نامه ماده ۱۳ بازدید می نماید. در صورتی که محل کسب دارای نواقصات بهداشتی و بهسازی نباشد، صلاحیت اخذ پراونه کسب را دارا بوده و ایـن فـرم بـرای وی تکمیل گردیده و بـه اتحادیه مـربـوطـه تـوسـط متصدی ارسال می شود.

فرم شماره ۱۲ – عدم صلاحیت بهداشتی

در صورتی کـه طـی بازدید انجام شده توسط بازرس بهداشت محیط از صنف مربوطه، مـحـل کسب دارای نواقصات بهداشتی و بهسازی باشد، صلاحیت اخـذ پراونه کسب را دارا نبوده و این فـرم برای وی تکمیل گردیده و به اتحادیه مربوطه توسط متصدی ارسال می شود.

فرم های ۱ – ۱۱۰، ۲ – ۱۱۰ و ۲ – ۱۰۹

اطلاعات ایـن فـرم ها بـه صـورت فصلی در خانه های بهداشت تکمیل گـردیده و سپس بـه مراکز بهداشتی درمانی مربوطه ارسال می گردد. در مراکز بهداشتی درمانی، پس از بررسی و کنترل آمـار خانه های بهداشت، جمع بندی و در غالب یک فرم به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شـود. موارد اجرایی این فرم ها توسط بهورز و با همکاری و نـظـارت کاردان یـا کارشناس بهداشت محیط بـه انـجـام می رسـد. همچنین نتایج بـایـد در خانه بهداشت ضبط و نگهداری شود.

فرم فعالیت های بهداشت محیط ماهانه

اطلاعات ایـن فرم به صورت ماهانه در خانه های بهداشت تکمیل گردیده و سپس به مراکز بهداشتی درمانی مربوطه ارسال می گردد. در مراکز بهداشتی درمانی، پس از بررسی و کنترل آمار خانه های بهداشت، جمع بندی و در غالب یک فرم به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شود. مـوارد اجـرایـی ایـن فـرم توسط بهورز و بـا همکاری و نظارت کاردان یا کارشناس بهداشت محیط به انجام می رسد. همچنین نتایج باید در خانه بهداشت ضبط و نگهداری شود.

برخی از اطلاعات این فرم شامل کلر سنجی، شاخص های فعلی نمونه برداری میکروبی، تعداد توالت های بهداشتی، شاخص های معیار بهداشتی، تعداد معرفی شده به دادگاه به علت دفع غیر بهداشتی فاضلاب و… می باشد.

فرم فعالیت های بهداشت محیط فصلی

ایـن فـرم در هـر فصل توسط مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاه بهداشت تکمیل و حداکثر تـا پنجم اولین ماه فصل بعدی به ستاد شهرستان تحویل داده می شود.

فرم گزارش شیر مدرسه

بـازرس بهداشت محیط موظف است ضمن بـازدیـد دوره ای از مـراکـز نگهداری و تـوزیـع شیر در مـدارس، شرایط بهداشتی و بهسازی را کنترل کرده و از شیر مدارس نمونه برداری میکروبی به عمل آورد. طبق نتایج بدست آمده از انجام آزمایشات میکروبی، این فرم را تکمیل می نماید و به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می کند.

فرم آماری مساجد

این فرم به صورت شش ماهه تکمیل می شود که کلیه مساجدی که در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه واقع شده و دارای پرونده بوده مورد بازدید قرار می گیرد.

فرم گزارش عملکرد درآمد حاصل از حساب ۱۴۲۵

ایـن فرم به صورت ماهانه در مراکز بهداشتی درمانی تکمیل و تا پانزدهم ماه بعد به ستاد مرکز بهداشت تحویل داده می شود. لازم است بازرس شاغل در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا متصدیان پس از واریز فیش، آن را در اولین فرصت و حداکثر تا دهم ماه بعد به مرکز بهداشتی درمانی جهت جمع بندی تحویل نمایند.

فرم نتایج کنترل آب آشامیدنی

فـرم آماری نتایج کنترل آب آشامیدنی روستاهای دارای لوله کشی و فاقد لوله کشی بعد از مطابقت دادن آیتم های موجود بـا فـرم آمـاری ۲ – ۱۱۰ و فـرم کلـرسنجی بـه صـورت شش مـاهـه بـه ستاد ارسال خواهد شد. همچنین روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب هیچگونه دخالتی در ثبت آمار مذکور ندارد.

فرم آمار کلرسنجی

اطلاعات این فرم به صورت فصلی در خانه های بهداشت تکمیل و به مراکز روستایی ارسال و مراکز روستایی پس از بررسی و کنترل مجموع، آنها را در غالب آمار کلرسنجی مراکز بهداشتی درمانی مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می نماید.

فرم گزارش ید سنجی

ایـن فـرم بـه صـورت فصلی در مـراکـز بهداشتی درمانی شهری یـا روستایی تکمیل می شـود. یـد سنجی تـوسـط کیت ید سنجی انجام می گردد که از نمک های تصفیه شده ای کـه مـورد مصرف در مـحـل هـای تهیه و تـوزیـع مواد غذایی ذکر شده در فرم می باشد به عمل می آید.

فرم گزارش عملکرد ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه

فرم مذکور هـر شش مـاه در خانه بهداشت تکمیل و بـه مرکز بهداشتی مربوطه ارسال می شـود. در مرکز بهداشتی درمانی پـس از بررسی و کنترل مجموع اطلاعات خـانـه هـای بهداشت جمع بندی و در غالب یک فـرم بـه مـرکـز بهداشت شهرستان ارسال می گردد.

فرم وضعیت مراکز و اماکن بین راهی

این فرم به صورت شش ماهه در مراکزی کـه دارای مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن بین راهی دارند تکمیل شده و به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می گردد.

فرم مقایسه شاخص های بهداشت محیط

شـاخـص هـای بهداشت محیط بایستی هـر شش مـاه استخراج و همراه بـا شاخص های سه سـال قبل بـه صورت مقایسه ای ثبت شود و در دیوار مراکز بهداشتی درمانی نصب گردد.

بایگانی

بایگانی آمـار و اطلاعات کـم اهمیت تـر از استخـراج و تحلیل آن نسیت؛ چـرا کـه در مراحل مختلف برنامه ریزی و اجـرای آن و همینطور تحلیل نتایج حاصل از کلیه فعالیت هـای انجـام شـده نیاز به برگشت و مراجعه به آمار قبلی است و عدم بایگانی صحیح آمار می تواند در مراحل مختلف مشکلاتی را برای روند اجرای برنامه ایجاد نماید.

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *