منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استانداردهای تخلیه پساب تصفیه شده

استانداردهای خروجی فاضلاب
(به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب)

مقدمه و تعاریف
این استاندارد به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و باتوجه به ماده (۳) همین آیین نامه و با همکاری وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع، معدن و فلزات، کشور و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است.

در این استاندارد تعاریف و اصطلاحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند.

آب سطحی: عبارت است از آبهای فصلی یا دائمی، دریاچه های طبیعی یا مصنوعی و تالابها.

چاه جاذب: عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا بالاترین سطح ایستابی حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد.

ترانشه جذبی: عبارت است از مجموعه ای از کانال های افقی که فاضلاب به منظور جذب در زمین به آنها تخلیه شده و فاصله کف آنها از بالاترین سطح ایستابی حداقل ۳ متر باشد.

کنارگذر: کانالی است که فاضلاب را بدون عبور از بخشی از تصفیه خانه یا کل آن به بخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند.

نمونه مرکب: عبارت است از تهیه یک نمونه ۲۴ ساعته از نمونه هایی که با فوواصل زمانی حداکثر ۴ ساعت تهیه شده اند.

ملاحظات کلی

۱- تخلیه فاضلابها باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.

۲- مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضلابهای تولیدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استانداردهای تصفیه نماید.

۳- اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلابها باید بلافاصله پس از آخرین واحد تصفیه ای تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.

۴- اندازه گیری جهت تطبیق با استانداردهای اعلام شده قبل از تاسیسات تصفیه فاضلاب باید برمبنای نمونه مرکب صورت گیرد. در سیستم هایی که تخلیه ناپیوسته دارند اندازه گیری در طول زمان تخلیه ملاک خواهد بود.

۵- لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.

۶- فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و بنحوی وارد آبهای پذیرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت گیرد.

۷- فاضلاب خروجی نبایستی دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی کف و اجسام شناور اشد.

۸- رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظواهر طبیعی آبهای پذیرنده و محلی تخلیه را به طور محسوس تغییر دهد.

۹- روش های سنجش پارامترهای آلوده کننده برمبنای روشهای ذکر شده در کتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water خواهد بود.

۱۰- استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با بکارگیری چاه ها و یا ترانشه های جذبی در مناطقی که فاصله کف پاه یا ترانشه از سطح آبهای زیرزمینی کمتر از ۳ متر می باشد ممنوع است.

۱۱- ضمن رعایت استانداردهای مربوطه خروجی فاضلابها نباید کیفیت آب را برای استفاده های منظور شده تغییر دهد.

۱۲- رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهای اعلام شده قابل قبول نمی باشد.

۱۳- استفاده از روشهای تبخیر فاضلابها با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است.

۱۴- استفاده از کنارگذر ممنوع است. کنارگذرهایی که صرفا جهت رفع اشکال واحدهای تصفیه ای بکار رفته و یا در زمان جمع آوری توام فاضلاب شهری با باران مورد استفاده قرار می گیرند مجاز است.

۱۵- تاسیسات تصفیه فاضلاب بایستی به گونه ای طراحی، احداث و بهره برداری گردد تا پیش بینی های لازم جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقع اضطراری از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قطع برق، نارسائی تجهیزات مکانیکی و… فراهم گردد.

آن دسته از فاضلابهای صنعتی که آلودگی آنها بیش از این استانداردها نباشد، می تواند فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.

شماره مواد آلوده کننده تخلیه آبهای سطحی
mg/L
تخلیه به چاه جاذب
mg/L
مصارف کشاورزی و آبیاری mg/L
۱ نقره (Ag) ۱ ۰.۱ ۰.۱
۲ آلومینیوم (Al) ۵ ۵ ۵
۳ آرسنیک (As) ۰.۱ ۰.۱ ۰.۱
۴ بر (B) ۲ ۱ ۱
۵ باریم (Ba) ۵ ۱ ۱
۶ بریلیوم (Be) ۰.۱ ۱ ۰.۵
۷ کلسیم (Ca) ۷۵
۸ کادمیوم (Cd) ۰.۱ ۰.۱ ۰.۰۵
۹ کلر آزاد (Cl) ۱ ۱ ۰.۲
۱۰ کلراید (Cl) ۶۰۰ (تبصره ۱) ۶۰۰ (تبصره ۱) ۶۰۰
۱۱ فرم آلدئید (CH۲O) ۱ ۱ ۱
۱۲ فنل (C۶H۵OH) ۱ ناچیز ۱
۱۳ سیانور (CN) ۰.۵ ۰.۱ ۰.۱
۱۴ کبالت (Co) ۱ ۱ ۰.۰۵
۱۵ کرم (۶+ Cr) ۰.۵ ۱ ۱
۱۶ کرم (۳+ Cr) ۲ ۲ ۲
۱۷ مس (Cu) ۱ ۱ ۰.۲
۱۸ فلوراید (F) ۲.۵ ۲ ۲
۱۹ آهن (Fe) ۳ ۳ ۳
۲۰ جیوه (Hg) ناچیز ناچیز ناچیز
۲۱ لیتیوم (Li) ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵
۲۲ منیزیم (Mg) ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۲۳ منگنز (Mn) ۱ ۱ ۱
۲۴ مولیبدن (Mo) ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱
۲۵ نیکل (Ni) ۲ ۲ ۲
۲۶ آمونیوم برحسب NH۴ ۲.۵ ۱
۲۷ نیتریت برحسب NO۲ ۱۰ ۱۰
۲۸ نیترات برحسب NO۳ ۵۰ ۱۰
۲۹ فسفات برحسب فسفر ۶ ۶
۳۰ سرب (Pb) ۱ ۱ ۱
۳۱ سلنیم (Se) ۱ ۰.۱ ۰.۱
۳۲ سولفید (SH۲) ۳ ۳ ۳
۳۳ سولفیت (SO۳) ۱ ۱ ۱
۳۴ سولفات (SO۴) ۴۰۰ (تبصره ۱) ۴۰۰ (تبصره ۱) ۵۰۰
۳۵ وانادیم (V) ۰.۱ ۰.۱ ۰.۱
۳۶ روی (Zn) ۲ ۲ ۲
۳۷ چربی روغن ۱۰ ۱۰ ۱۰
۳۸ دترجنت (ABS) ۱.۵ ۰.۵ ۰.۵
۳۹ بی.او.دی (تبصره ۳) BOD۵ ۳۰ (لحظه ای ۵۰) ۳۰ (لحظه ای ۵۰) ۱۰۰
۴۰ سی.او.دی (تبصره ۳) COD ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) ۲۰۰
۴۱ اکسیژن محلول (حداقل) DO ۲ ۲
۴۲ مجموع مواد جامد محلول TDS (تبصره ۱) (تبصره ۲)
۴۳ مجموع مواد جامد معلق TS ۴۰ (لحظه ای ۶۰) ۱۰۰
۴۴ مواد قابل ته نشینی SS ۰ ۰ ۰
۴۵ پ-هاش (حدود) pH ۸.۵ – ۶.۵ ۹ – ۵ ۸.۵ – ۶
۴۶ مواد رادیواکتیو ۰ ۰ ۰
۴۷ کدورت (واحد کدورت) ۵۰ ۵۰
۴۸ رنگ (واحد رنگ) ۷۵ ۷۵ ۷۵
۴۹ درجه حرارت T (تبصره ۴)
۵۰ کلیفرم گوارشی
(تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر)
۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰
۵۱ کل کلیفرم
(تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر)
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۵۲ MPN تخم انگل (تبصره ۵)

تبصره ۱ – تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول درصورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.

تبصره ۲ – تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول درصورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد.

تبصره ۳ – صنایع موجود مجاز خواهند بود BOD۵ و COD را حداقل ۹۰% کاهش دهند.

تبصره ۴ – درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳ درجه سانتیگراد در شعاع ۲۰۰ متری ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.

تبصره ۵ – تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهری، درصورتی استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

یک نظر

  • رحمانی گفت:

    مطلب خیلی مفیدی بود. ممنونم از سایت خوبتون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تلفن همراه *