منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آشنایی با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی آب

اسپکترو فتو متر

ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm کاربرد دارد.

طرز استفاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت می باشد که ابتدا دقت کنید درب محفظه سل بسته بوده و سل داخل محفظه نباشد؛ سپس دکـمـه پـاور دستگاه را زده و منتظر شوید تـا دستگاه کنترل اتـومـاتیک طول مـوج و سیستم داخلی خـود را انجـام دهد. در صفحه اصلی دستگاه برنامه User Program را انتخاب کرده سپس برنامه آنیون و یا کاتیون مورد نظر خـود را انتخاب کنید بر اساس دستورالعمل کاری مطابق با استاندارد متد ۲۰۰۵ پس از انجام آماده سازی نمونه جهت اندازه گیری ابتدا بـا آب مقطر دستگاه را صفر کرده سپس نمونه را داخل سل ریخته و جداره سل را بـا دستمـال کاغذی بصورت کامل پـاک کنید (دقت کنید که هیچ گونه محلول داخل محفظه سل ریخته نشود) دکمه Sample را فشار داده و نمونه را قرائت کنید.

همراه با هر پارامتر مورد انـدازه گیری، یک نمونه استاندارد بـا غلظت مشخص داخل رنج بگذارید تـا از صحت اندازه گیری اطمینان حاصل فرمایید.کالیبراسیون دستگاه خارجی بوده و مدت زمان آن سالیانه می باشد.

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

کدورت سنج ( Turbidimeter )

این دستگاه برای تعیین مقدار کدورت و ناخالصی نمونه های آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز استفاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت می باشد که ابتدا دستگاه را روشن کرده، سپس سل نمونه را در صورت نیاز با اسید سولفوریک ۱۰% شسته و خوب آبکشی نمایید و کاملا با آب مقطر شستشو دهید. دمای نمونه را به دمـای آزمایشگاهی حدود  image002 برسانید، سپس نمونه را خوب بهم بزنید و داخل سل نمونه بریزید. بیرون سل را خوب بـا دستمال کاغذی پاک کنید تـا هر گونه اثر انگشت و یـا قطرات و بخار آب از دیواره سل پـاک شود. نمونه را داخل محفظه سل قرار دهید بـه طوری کـه فلش روی سل با فلش روی دستگاه مماس باشد. اولین عددی که دستگاه نمایش می دهد را یـادداشت کنید. محدوده قابل قبول بین NTU 5 – 0 می باشد. بررسی میانی بطور هفتگی با محلول فرمازین NTU 20 انجام می گیرد. کالیبراسیون طبق ایـن روش به صورت دوره ای در پریود سه مـاهـه بـا محلول هـای فـرمازین انـجـام می پذیرد. مقادیر قرائت شده توسط دستگاه بـر حسب واحد NTU ثبت می شـود. در صورت رقـیـق سـازی اولیه عـدد بـدسـت آمـده در ضریب رقیق سـازی ضـرب و در فـرم ثبت نتایج فیزیکوشیمیایی ثبت می گردد.

image003

کدورت سنج

PH متر

این دستگاه برای تعیین مقادیر PH نمونه های آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

نحـوه استفـاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت است که ابتدا دستگاه را روشـن کنید. پـس از رسیدن دمـای بـافـرهای ۷ و ۹ بـه دمـای محیط، الکترود PH متر را خوب آبکشی کنید. در حین کالیبراسیون و یـا اندازه گیری، میزان فـروبـری الکترود در محلول یکسان بـاشـد. سپس بافر ۷=PH را زیر الکترود قرار دهید و تا محل تکیه گاه کالیبره، داخل بـافـر فـرو ببرید. اجازه دهید سنسور دمـایـی دمای بـافر را بخواند. سپس دکمه PH Call را زده و منتظر شوید تا میلی ولت بافر اول را بخواند، آن را یادداشت کنید. دستگاه بافر دوم را هم از شما می خواهد، پس از شستشوی الکترود بـا آب مقطر بـافـر دوم، بـافـر ۹=PH را زیـر الکترود قرار داده و الکترود را تـا محل تکیه گاه کالیبره فرو ببرید. سپس دکمه Enter را فشار دهید و منتظر شوید تـا سنسور دمایی دمای بافر دوم را نیز بخواند و بعد از حذف خوانش دمای بافر دوم و شروع اندازه گیری میلی ولت بـافـر دوم بلافاصله تایم بگیرید؛ به محض حذف میلی ولت بافر دوم زمان را یادداشت کنید. با فشار دادن دکمه Parameters مقادیر مربوط به Slop و PH as را یادداشت کنید.

image006 زمان پاسخگویی

پس از کالیبراسیون روزانه فوق، الکترود را ابتدا با آب مقطر و سپس با نمونه شستشو دهید.

الکترود را تا محل کالیبره داخل نمونه فرو ببرید. اجازه دهید تـا عددی روی صفحه ثابت شده و کلمه Drift حذف شود. عدد را یادداشت کنید.

image007

PH متر

هدایت سنج ( Conductivitymeter )

این دستگاه جهت اندازه گیری مقادیر یون های هادی جریان الکتریکی نمونه های آب آشامیدنی کاربرد دارد.

طرز استفاده و کالیبراسیون ایـن دستگاه ایـن طور می باشد که ابتدا دستگاه را روشن کنید. دقت کنید که سیستم روی nlf باشد. الکترود دستگاه را با آب مقطر کامل بشویید. نمونه را به دمای  image002  رسانیده، ظرف نمونه را زیـر الکترود قـرار دهید و سپس مقدار هـدایـت الکتریکی را بعد از ثـابـت شدن بـر حسب  image008  قرائت کنید. هدایت الکتریکی فـاقـد محدوده می بـاشد؛ جهت کالیبراسیون، الکترود را بـا محلول رقیقی از آب و مایع ظرفشویی شسته سپس در محلول ۱۰% اسید استیک بـه مـدت نیم سـاعـت قـرار داده، آن را بـا آب زیاد شستشو دهید و دستگاه را روشن نمایید. صبر کنید تـا علامت واحـد انـدازه گیری هـدایت نمایش داده شود. الکترود را بـا محلول استـانـدارد mol 0/01، KCl آبکشی کنید. کلید C را فشار دهید؛ مقدار ثـابـت سـل بـا واحـد  image009  نمایش داده می شـود. در قسمت بالای صفحه نمایش نیز مقدار هدایت مشاهده می شود. حـال با کلیدهای جهت  image010  مقدار ثابت سل را طوری تغییر دهید که هدایت  image008  ۱۴۱۳ را نمایش دهد. بـا کلید X از mode C خـارج شـویـد. میزان تلورانس خطای قابل قبول کمتر از  image012 % مقدار واقعی انـدازه گیری شده محلول mol 0/01، KCl است. کالیبراسیـون دوره ای به صورت دو ماهه می باشد. دمای کالیبراسیون نزدیک به  image002  انجام شود. مقدار قرائت شده اگر بر حسب واحـد  image008  بـاشـد مستقیم، و اگـر بـر حسب ms بـاشـد در عـدد ۱۰۰۰ ضـرب شـده و در فـرم ثبت نتـایج فیزیکوشیمیایی ثبت می گردد.

هدایت سنج

هدایت سنج

نور سنج نشری ( Flame Photometer )

ایـن دستگاه برای تعیین میزان سدیم و پتاسیم در آب آشامیدنی کاربرد دارد و در طول موج ۵۸۹ نانومتر می تواند مقادیر جـزئـی سدیم را اندازه گیری نماید. بـرای سنجش، نمونه درون دستگاه قرار می گیرد سپس تـوسط دستگاه درون شعله گاز پـاشیده می شـود. برانگیخته شدن اتم هـای فلز در حرارت شعله، تحت شرایط کنترل شده و تکرار پذیر موجب جذب نور در طول موج مورد نظر می گردد. دسته پرتوهای دلخواه از نور تابیده شده بوسیله فیلتر های مناسب یـا یک دریچه شکاف دار کـه در سیستم پخش نـور (مانند منشور یا شبکه) قـرار گرفته اند مجزا شده و بـه سوی نمونه هدایت می شوند. شدت نور عبور کرده از نمونه بوسیله یک فتوتیوب یا دیگر سیستم های مناسب اندازه گیری می شود. شدت نور در طول موج ۵۸۹ نانومتر تقریبا متناسب با غلظت عنصر در نمونه است.

همچنین این دستگاه دارای یک موتور بـرای ایجاد خلأ و یک فشار سنج می بـاشد کـه معمولاً برای سنجش، میزان فشار را در محدوده PSI 11 تنظیم می کنند.

فلم فتومتر

فلم فتومتر

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *