منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آشنایی با فرآیند MBR در تصفیه فاضلاب

۱- مقدمه فرآیند MBR یک سیستم تصفیه فاضلاب یکپارچه است که از ترکیب فرآیند تصفیه بیولوژیکی (لجن فعال) با یک سیستم ممبرانی مستغرق تشکیل شده است. این فرآیند با ادغام…

پایش فرآیند لجن فعال

بهره برداری از فرآیند لجن فعال نیازمن آشنایی با شاخص های دیداری و آزمایشگاهی است. شاخص های دیداری شامل آن دسته از نشانه هایی است که بدون استفاده از فنون…

فرآیند لجن فعال

در اصل، فرآیند لجن فعال یک روش تصفیه بیولوژیکی هوازی با رشد معلق است که واکنش های متابولیک میکروارگانیسم ها را برای تولید پسابی با کیفیت بالا بوسیله تبدیل و…

کنترل آزمایشگاهی راهبری لجن فعال

۱- پارامترهای کنترل آزمایشگاهی معمولاً برای تعیین نحوه عملکرد تصفیه خانه دو روش مشاهدات ظاهری و کنترل آزمایشگاهی پیشنهاد می کنند. به منظور بهره برداری هر چه بهتر از تصفیه…

کانال های اکسیداسیون

این کانال ها که در زبان فارسی به نام استخرهای بی انتهای اکسیدسازی نیز نامیده شده اند، عبارتند از استخرهای دراز کانال مانندی مانند شکل شماره ۴ با مقطع ذوزنقه….

مفاهیم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

فرآیند نیتریفیکاسیون (Nitrification) این فرآیند اکسیداسیون زنجیره ای آمونیاک به نیتریت، توسط نیتروزومونا و اکسیداسیون نیتریت به نیترات توسط نیتروباکتر می باشد. به طور ساده می توان گفت که نیتریفیکاسیون،…