منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کانال های اکسیداسیون

این کانال ها که در زبان فارسی به نام استخرهای بی انتهای اکسیدسازی نیز نامیده شده اند، عبارتند از استخرهای دراز کانال مانندی مانند شکل شماره ۴ با مقطع ذوزنقه. معمولاً این کانال ها به صورت مداری بسته طرح شده و دیوار و کف آن از مصالح بنایی و نفوذناپذیر ساخته می شوند. فاضلاب پیش از ورود به این کانال ها تنها از شبکه آشغالگیر و حوض دانه گیر می گذرد و غالباً این تصفیه خانه ها فاقد استخر ته نشینی هستند. فاضلاب پس از ورود به این کانال ها و بر اثر کار هواده های سطحی، در مدار بسته حرکتی آهسته و با سرعت ۰/۳ تا ۰/۶ متر در ثانیه داشته و تصفیه زیستی و مکانیکی بر آن همزمان انجام می گیرد. این گونه تصفیه خانه ها بسته به نوع آن برای تصفیه فاضلاب جمعیتی تا ۳۰۰۰ نفر مناسب است.

عمق فاضلاب در این کانال ها یک تا ۱/۸ متر، شیب دیواره ای آن ۱:۱/۵، پهنای آن در سطح فاضلاب ۳ تا ۵ متر، طول آن حداکثر ۱۰۰ متر و شعاع انحنای کانال در دو سر آن ۵ متر انتخاب می شود.

اساس کار اینگونه تصفیه خانه ها، بارگذاری کم بر استخر هوادهی و جلوگیری از تعفن لجن است. برای رسیدن به این هدف باید اکسیژن کافی به فاضلاب وارد شود. این کار توسط هواده های افقی مانند شکل های شماره ۲ و ۳ انجام می گیرد. هواده های افقی نامبرده بجز وارد کردن اکسیژن کافی به فاضلاب حرکت افقی با سرعت ۰/۳ تا ۰/۶ متر در ثانیه در آن ایجاد می کنند تا مانع از ته نشین شدن ذرات معلق در کف کانال شود. تغییر مقدار اکسیژن وارد شده به فاضلاب مانند استخرهای هوادهی با تغییر گودی فاضلاب در استخر عملی می شود. بالا و پایین رفتن سطح فاضلاب در این کانال ها با کمک سرریز متغیری مانند شکل شماره ۱ انجام می پذیرد. هزینه ساختمان چنین تصفیه خانه هایی کم و نگهداری و بهره برداری از آن آسان و بازده آن تنها در سرمای شدید کاسته می شود. با افزایش مدت هوادهی تا ۳ شبانه روز می توان به تصفیه ای کامل و اکسیداسیون کامل مواد آلی رسید و بازده تصفیه خانه را به ۹۰ تا ۹۵ درصد افزایش داد.

شکل ۱ – استخر هوارسانی با کمک دیسک های پخش کننده هوا در کف استخر از نوع شکل ۳a

[gap height=”20″]

شکل ۲ – چند نمونه از دیسک های پخش کننده هوا

[gap height=”20″]

شکل ۳ – هوادهی با هوادم های دهانه فراخ

الف- کانال های اکسیداسیون متناوب

اینگونه کانال اکسیداسیون ساده ترین نوع این تصفیه خانه های است و تنها برای شبکه های گردآوری مجزا مناسب است. کار تصفیه در کانال به صورت متناوب انجام می گیرد. یعنی در یک مرحله هواده ها مشغول بکار و اکسیژن وارد فاضلاب شده و سرریزهای خروجی بسته اند. در مرحله دوم به مدت ۲۰ تا ۴۰ دقیقه هواده ها خاموش شده و سرریزهای خروجی باز و فاضلاب تصفیه شده به بیرون هدایت می شود. وقتی که ارتفاع فاضلاب در کانال پایین آمد، دریچه سرریز بسته شده و سطح فاضلاب دوباره شروع به بالا آمدن کرده و هواده دوباره شروع بکار می کند. این روش برای تصفیه فاضلاب مناطقی با جمعیتی تا حدود ۷۰۰ نفر مناسب است.

محاسبه کانال

بار چنین کانال هایی را ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم BOD۵ برای هر مترمکعب کانال در شبانه روز انتخاب می کنند. اندیس لجن (SVI) 75 تا ۸۰، ضریب F/M=%5 و غلظت فاضلاب در استخر (MLSS) برابر ۳ کیلوگرم در مترمکعب، ضریب تبدیل اکسیژن به BOD۵ برابر ۵/۲ تا ۳ است. اکسیژن محلول در استخر نباید کمتر از ۰/۵ میلی گرم در لیتر شود.

ب- کانال های اکسیداسیون دوگانه

این کانال ها برای شبکه گردآوری درهم و مجزا مناسبند. شکل ساختمانی آنها با حالت پیش تفاوتی ندارد و تنها تعداد آن دو عدد است که مانند شکل شماره ۴ هر یک متناوباً به صورت هوادهی و ته نشینی کار می کنند. یعنی وقتی فاضلاب وارد یکی از آنها می شود هوادهی نیز انجام می گیرد و در دیگری تنها عمل ته نشینی رخ می دهد. اینگونه کانال ها برای تصفیه فاضلاب جمعیتی پیرامون ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر مناسبند و می توانند فاضلاب های ناشی از بارندگی را تا ۴۰ برابر حجم فاضلاب خانگی از خود بگذرانند.

محاسبه کانال

بارگذاری حجمی آلودگی در چنین کانال هایی ۱۳۵ تا ۱۵۰ گرم BOD۵ برای هر مترمکعب از حجم کانال در شبانه روز منظور می شود. اندیس لجن را ۷۵ تا ۸۰ میلی لیتر بر گرم، ضریب F/M=%5، غلظت فاضلاب در استخر (MLSS) برابر ۴ کیلوگرم بر مترمکعب و ضریب تبدیل اکسیژن به BOD۵ برابر ۲/۵ تا ۳/۰ انتخاب می شود.

شکل 4 - شمای یک تصفیه خانه با کانال های اکسیداسیون دوگانه

شکل ۴ – شمای یک تصفیه خانه با کانال های اکسیداسیون دوگانه

ج- کاربرد لجن فعال

در این حالت برای استفاده از لجن فعال و بالا بردن بازده تصفیه خانه، استخر ته نشینی نهایی پیش بینی می شود. تصفیه خانه می تواند مانند شکل شماره ۴ از دو کانال اکسیداسیون همراه با استخر ته نشینی و یا مانند شکل شماره ۵ تنها از یک کانال اکسیداسیون و استخر ته نشینی تشکیل شود. همچنین می توان مانند شکل شماره ۶ استخرهای ته نشینی و هوادهی را به صورت دو استخر دایره ای تودرتو ساخت. در این صورت این روش تصفیه همانند روش تصفیه زیستی با هوادهی گسترده می شود. جریان فاضلاب در این روش کاملاً دائمی بوده و اینگونه تصفیه خانه ها برای تصفیه فاضلاب جمعیتی میان ۳۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ نفر مناسب است.

محاسبه کانال

بارگذاری حجمی آلودگی در این روش می تواند میان ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم BOD۵ برای هر مترمکعب از حجم کانال در شبانه روز منظور شود. ضریب بارگذاری بر لجن (F/M) 0/05 تا ۰/۱ BOD۵ بر کیلوگرم لجن خشک در شبانه روز، غلظت فاضلاب در کانال (MLSS) برابر ۵ کیلوگرم لجن خشک در مترمکعب از حجم کانال و مقدار اکسیژن محلول فاضلاب در کانال (MLSS) برابر ۵ کیلوگرم لجن خشک در مترمکعب از حجم کانال انتخاب می شوند. مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب در این روش باید ۱ تا ۲ میلی گرم در لیتر باشد. برای استخر ته نشینی باید کمترین مدت زمان توقف را ۳/۵ ساعت و بار سطحی را دست بالا ۰/۶ متر در ساعت انتخاب کنند. در صورتی که بارگذاری آلودگی از ۳۵۰ تا ۳۰۰ گرم BOD۵ برای هر مترمکعب از کانال بیشتر انتخاب شود، لجن بدیت آمده اضافی کاملاً هضم نشده و امکان تعفن آن موجود است. از این رو لازم است تأسیسات دیگری برای آن پیش بینی شود.

شکل 5 - کانال اکسیداسیون با استفاده از لجن فعال

شکل ۵ – کانال اکسیداسیون با استفاده از لجن فعال

[gap height=”20″]

شکل 6 - استخر هوادهی و ته نشینی تو در تو

شکل ۶ – استخر هوادهی و ته نشینی تو در تو

[gap height=”20″]

شکل 7 - استخر آیرواکسیلاتور Aero-Accelator

شکل ۷ – استخر آیرواکسیلاتور Aero-Accelator

[gap height=”50″]

[box]

مشخصات منبع مورد استفاده:

[restrict level=3]
نام کتاب: تصفیه فاضلاب

مؤلف: دکتر محمدتقی منزوی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

نوبت چاپ: چهاردهم

تاریخ نشر: ۱۳۹۲

صفحات مورد استفاده: ۲۵۳ تا ۲۵۸ (فصل پنجم)

[/restrict]

[/box]

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *